Om oss

Flyte er en paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge.

Formålet til Flyte er å forebygge drukning. Organisasjonen skal være en aktiv og ledende pådriver i drukningsforebyggende arbeid. Flyte skal gjennomføre informasjonstiltak, kampanjer og opplæring innen drukningsforebygging - som et ledd i en samordnet innsats mot drukningsulykker.

Opprettelsen av Flyte ble gjort mulig med en raus donasjon fra Hans Herman Horns stiftelse, som bevilget hele 15 millioner kroner til drukningsforebygging – fordelt over tre år fra 2022. 

Flyte ble formelt stiftet i april 2022, og lansert 28. juni samme år. Siv Jensen er daglig leder i Flyte. 

Hvorfor trengs Flyte?

Hvert år drukner i snitt 93 mennesker i Norge. Det er 93 for mange. 

I Norge gjøres det i dag mye godt drukningsforebyggende arbeid. Tusenvis av barn og unge får hvert år gratis opplæring i trygg ferdsel rundt vann, livredning, svømming, hjerte-lungeredning, sjøvett med mer. Ideell og frivillig sektor jobber med engasjement og kompetanse - over hele landet. Utfordringen er at organisasjonene ikke jobber koordinert nok. Det er heller ingen offentlig vedtatt nullvisjon for drukningsulykker, ingen overordnet nasjonal handlingsplan for drukningsforebygging eller øremerkede budsjettmidler.

Aktørene søker midler fra stiftelser hver for seg, og kampanjene er ikke koordinerte. Dermed blir ikke den samlede effekten så god som den kan være. Kraften og kompetansen finnes, men som i beredskapen må også de forebyggende kreftene finne hverandre.

Dagens ukoordinerte forebygging monner ikke nok. I 2021 omkom nesten like mange i drukningsulykker som i trafikkulykker – og iht. prognoser vil befolkningsveksten og økningen i fritidsbåtflåten gi en vekst i antallet årlige drukninger i Norge. Dette vil Flyte gjøre noe med. 

Hva skal Flyte gjøre?

Flyte jobber både operativt og politisk.

På den operative siden skal Flyte drive innsamling og analyse av drukningsdata og bruker dette til å lage undervisningsmateriell, holdningskampanjer, veiledere og kurs . Dette kan benyttes av samtlige av medlemsorganisasjonene, kommuner, skolevesen og andre offentlige etater. Flyte vil med dette både etablere et nasjonalt kompetansesenter for drukning og sikre en faktabasert tilnærming til forebygging, og koordinere den forebyggende innsatsen.

Politisk jobber Flyte for etableringen av en nullvisjon for drukning, med en tilhørende tiltaksplan og øremerkede budsjettmidler.