Om oss

Flyte er en paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge.

Formålet til Flyte er å forebygge drukning. Organisasjonen skal være en aktiv og ledende pådriver i drukningsforebyggende arbeid. Flyte skal gjennomføre informasjonstiltak, kampanjer og opplæring innen drukningsforebygging - som et ledd i en samordnet innsats mot drukningsulykker.

Opprettelsen av Flyte ble gjort mulig med en raus donasjon fra Hans Herman Horns stiftelse, som bevilget hele 15 millioner kroner til drukningsforebygging – fordelt over tre år fra 2022. 

Flyte ble formelt stiftet i april 2022, og lansert 28. juni samme år.

Hvorfor trengs Flyte?

Hvert år drukner rundt 90 mennesker i Norge. Det er 90 for mange. 

I Norge gjøres det i dag mye godt drukningsforebyggende arbeid. Tusenvis av barn og unge får hvert år gratis opplæring i trygg ferdsel rundt vann, livredning, svømming, hjerte-lungeredning, sjøvett med mer. Ideell og frivillig sektor jobber med engasjement og kompetanse - over hele landet. Utfordringen er at organisasjoner, myndigheter og andre aktører ikke jobber koordinert nok. Det er en offentlig vedtatt nullvisjon for drukningsulykker, og det jobbes nå med en overordnet nasjonal handlingsplan for drukningsforebygging. Dette er arbeid Flyte har vært svært delaktiv i.  

Aktørene søker midler fra stiftelser hver for seg, og kampanjene er ikke koordinerte. Dermed blir ikke den samlede effekten så god som den kan være. Kraften og kompetansen finnes, men som i beredskapen må også de forebyggende kreftene finne hverandre. Sommeren 2023 lanserer Flyte den første felles kampanjen mot drukning. 

Dagens ukoordinerte forebygging monner ikke nok. I 2021 omkom nesten like mange i drukningsulykker som i trafikkulykker – og iht. prognoser vil befolkningsveksten og økningen i fritidsbåtflåten gi en vekst i antallet årlige drukninger i Norge. 

Hva skal Flyte gjøre?

Flyte jobber både operativt og politisk.

På den operative siden skal Flyte drive innsamling og analyse av drukningsdata og bruker dette til å lage undervisningsmateriell, holdningskampanjer, veiledere og kurs . Dette kan benyttes av samtlige av medlemsorganisasjonene, kommuner, skolevesen og andre offentlige etater. Flyte vil med dette både etablere et nasjonalt kompetansesenter for drukning og sikre en faktabasert tilnærming til forebygging, og koordinere den forebyggende innsatsen.

Politisk jobber Flyte for etableringen av en nullvisjon for drukning, med en tilhørende tiltaksplan og øremerkede budsjettmidler.

Formål

Formålet til Flyte er å forebygge drukning. Flyte skal være en aktiv og ledende pådriver i drukningsforebyggende arbeid. Foreningen skal særlig arbeide for å gjennomføre informasjonstiltak, kampanjer og opplæring innen drukningsforebygging som et ledd i en samordnet innsats mot drukningsulykker.

Visjon

All drukningsforebygging er faktabasert og utføres koordinert mellom offentlig, privat og ideell sektor iht nasjonalt planverk og felles nullvisjon.

Verdier

For å forebygge drukning må vi tilrettelegge for samarbeid og delingskultur blant alle relevante aktører; frivillige organisasjoner, det offentlige og det private. Dette er et fellesprosjekt. Flytes verdier er: Samlende, engasjerende, delingskultur og kompetanse.